Archiwum kategorii: Zagadki Krystalograficzne

47. Symetria cząsteczki metanu

Oznaczmy atomy w cząsteczce metanu jako C, Ha , Hb , Hc  i Hd .  Rozważmy dwie operacje symetrii tej cząsteczki: obrót o 240 stopni wokół wiązania C-Hd i odbicie zwierciadlane względem płaszczyzny zawierającej atomy Hc,  C i Ha. Scharakteryzuj operację symetrii będącą rezultatem złożenia tych operacji, w którym najpierw wykonujemy obrót a następnie odbicie.

Andrzej Olczak

46. Macierze obrotu w rodzinie heksagonalnej

Operacja obrotu o kąt 120 stopni wokół osi o kierunku zgodnym z sumą wektorów bazowych układu romboedrycznego a+b+c, jest dana prostą zależnością polegającą na zamianie (rotacji) współrzędnych. W postaci kodu symetrii pozycji równoważnych można to opisać jako (z, x, y). W postaci macierzowej mamy:

| 0 0 1|
| 1 0 0|
| 0 1 0|

Jak będzie wyglądała ta operacja symetrii dla układu współrzędnych zdefiniowanego w osiach heksagonalnych? (a’ = b’, kąt (a’, b’) = 120 stopni, wektor c’ prostopadły do a’ i b’).

J. Chojnacki

45. Przewodnictwo w układzie heksagonalnym

Z kryształu półprzewodnika o strukturze heksagonalnej wycięto płytkę równolegle do płaszczyzny (111).

Do tak wyciętej płytki przyłożono napięcie wywołując przepływ prądu elektrycznego. Jaki kąt utworzy kierunek gęstości prądu, j, z kierunkiem przyłożonego pola elektrycznego, E, jeśli związek między tymi wielkościami ma postać j = σ E? Tensor przewodności elektrycznej σ w układzie kartezjańskim ma postać

| σ11    0             0         |

|        0      σ11    0         |

|        0              0    σ33|.

Ponadto spełnione są warunki:

  1. σ33 = 2 σ11,
  2.  stałe sieciowe układu krystalograficznego spełniają zależność  c = 2a,
  3. oś OZ układu kartezjańskiego pokrywa się z osią OZ układu krystalograficznego.

Autor: Andrzej Olczak

42. Indeksy płaszczyzny po obrocie

W układzie tetragonalnym zastosowanie obrotu o 90 stopni zdefiniowane kodem pozycji równoważnych (-y, x, z) powoduje, że płaszczyzna o indeksach Millera (hkl) przechodzi analogicznie w (-k, h, l).
Jakie będą nowe indeksy Millera płaszczyzny (hkl) w układzie heksagonalnym, jeżeli dokonamy obrotu atomów i tej płaszczyzny o kąt 60 stopni? Pozycje równoważne atomów zdefiniowane są dla tej operacji obrotu kodem (x-y, x, z).

Jarosław Chojnacki