Treści związane z krystalografią występujące w obecnie obowiązujących standardach kształcenia


Biologia

I stopień

Kształcenie w zakresie fizyki i biofizyki

Podstawy krystalografii.

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych.

II stopień

Kształcenie w zakresie bioinformatyki

Treści kształcenia: Wprowadzenie do baz danych i metod analizy porównawczej sekwencji i struktur makrocząsteczek biologicznych - DNA, RNA, białek. Bioinformatyka kwasów nukleinowych. Bioinformatyka białek.

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: korzystania z publicznie dostępnych baz danych sekwencji i struktur; posługiwania się metodami przeszukiwania sekwencji i struktur; posługiwania się programami do wizualizacji i manipulacji zestawami sekwencji - nukleotydowych, aminokwasowych.


Biotechnologia - brak treści z zakresu krystalografii


Chemia

I stopień

Kształcenie w zakresie chemii

Stan krystaliczny. Elementy krystalografii geometrycznej.

Brak jest zdefiniowanych efektów kształcenia

II stopień

Kształcenie w zakresie krystalografii (90 godz. 9 ECTS razem ze spektroskopią)

Treści kształcenia: Proces krystalizacji- metody otrzymywania kryształów. Promieniowanie rentgenowskie. Zjawisko dyfrakcji. Sieć odwrotna. Intensywności wiązek dyfrakcyjnych i symetria obrazu dyfrakcyjnego kryształu. Elektronografia i neutronografia. Elementy rentgenografii substancji polikrystalicznych: wskaźnikowanie dyfraktogramów oraz analiza fazowa. Elementy rentgenografii monokryształów: wyznaczanie parametrów sieci krystalicznej, symetria kryształu, wyznaczanie współrzędnych atomowych, interpretacja wyników rentgenowskiej analizy strukturalnej. Strukturalne bazy danych.

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: uzyskiwania kryształów przydatnych do badań strukturalnych; posługiwania się techniką dyfrakcyjną w chemii i jej stosowania do rozwiązywania problemów analitycznych, identyfikacyjnych i strukturalnych; korzystania z krystalograficznych baz danych; użycia danych strukturalnych w opisie właściwości i zachowania faz krystalicznych.


Elektronika i telekomunikacja

I stopień

Kształcenie w zakresie fizyki

Fizyka ciała stałego- budowa kryształów, podstawy teorii pasmowej ciał stałych, własności ciał stałych.


Fizyka i Fizyka Techniczna

II stopień

Kształcenie w zakresie fizyki fazy skondensowanej

Treści kształcenia: Stany skupienia. Elementy krystalografii. Symetria, własności termiczne sieci krystalicznej. Przemiany fazowe. Dielektryki. Magnetyki. Metale. Półprzewodniki. Nadprzewodnictwo. Nadciekłość. Fizyka powierzchni i międzypowierzchni. Metody doświadczalne fizyki faz skondensowanych.

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: korzystania z różnych technik eksperymentalnych w badaniach fazy skondensowanej; opisu właściwości i procesów dokonujących się w fazach skondensowanych; rozumienia zjawisk fizycznych w fazach skondensowanych.


Geologia

I stopień

Kształcenie w zakresie mineralogii i petrologii

Treści kształcenia: Elementy krystalografii i krystalochemii. Wzrost kryształów. Skład chemiczny i struktura minerałów. Właściwości fizyczne, optyczne i mechaniczne minerałów. Klasyfikacja i przegląd gromad minerałów z uwzględnieniem ich genezy i charakterystyka przedstawicieli. Metody badania minerałów i skał.


Inżynieria bezpieczeństwa

I stopień

Kształcenie w zakresie chemii

Treści kształcenia: Elementy krystalografii


Inżynieria biomedyczna

I stopień

Kształcenie w zakresie materiałoznawstwa

Treści kształcenia: Elementy krystalografii. Monokryształy, polikryształy, materiały amorficzne, szkła, układy zdyspergowane, włókna, warstwy, kompozyty.


Inżynieria chemiczna

I stopień

Kształcenie w zakresie maszyn i aparatów przemysłu chemicznego

Treści programowe: elementy krystalografii.


Inżynieria materiałowa

I stopień

Kształcenie w zakresie nauki o materiałach

Treści kształcenia: Struktura faz skondensowanych. Sieć krystaliczna, elementy krystalografii i krystalochemii. Defekty struktury krystalicznej. Optyczne, elektryczne i magnetyczne własności materiałów. Sprężystość i plastyczność. Monokryształy, polikryształy, materiały wielofazowe, granice rozdziału. ... Fazy- równowaga fazowa, polimorfizm. Dyfuzja i prawa dyfuzji. Procesy strukturalne i przemiany fazowe.

II stopień

Kształcenie w zakresie kształtowania własności materiałów inżynierskich

Treści kształcenia: Krystaliczna struktura materiałów. Teoria elektronowa i pasmowa ciał stałych. Struktura materiałów i jej wpływ na podstawowe własności materiałów. Zjawiska transportu masy w ciałach stałych.


Mechanika i budowa maszyn

I stopień

Kształcenie w zakresie fizyki

Treści kształcenia: Podstawy krystalografii


Metalurgia

I stopień

Kształcenie w zakresie fizyki

Treści kształcenia: Podstawy krystalografii


Papiernictwo i poligrafia

I stopień

Kształcenie w zakresie fizyki

Treści kształcenia: Krystalografia


Technologia chemiczna

Brak treści kształcenia z zakresu krystalografii


Na wielu kierunkach w treściach kształcenia występują zagadnienia związane z krystalicznością (np. polimerów lub włókien naturalnych), krystalizacją i rekrystalizacją (jako metodami oczyszczania różnych substancji).

Brak jest treści związanych z praktyczną krystalografią i jej znaczeniem dla wielu dziedzin nauki i techniki, w szczególności dotyczy to szeroko rozumianej analizy preparatów polikrystalicznych.Proponujemy upublicznienie efektów kształcenia, które zdaniem członków Komitetu Krystalografii PAN i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego powinny być osiągnięte w trakcie kształcenia studentów.


Efekty kształcenia związane z krystalografią, które powinny zostać osiągnięte w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Wykazuje znajomość podstawowych pojęć związanych z symetrią i siecią przestrzenną. Posługuje się powszechnie przyjętą symboliką Hermanna-Maugina i Schoenfliesa stosowaną do określenia symetrii cząsteczek, postaci zewnętrznych kryształów i ich budowy wewnętrznej. Umie powiązać budowę kryształu z jego właściwościami fizycznymi. Rozumie i posługuje się podstawowymi pojęciami krystalochemicznymi. Objaśnia budowę kryształów w oparciu o zasadę najgęstszego wypełnienia przestrzeni przez kule styczne. Umie analizować proste modele struktur kryształów.


Efekty kształcenia związane z krystalografią, które powinny zostać osiągnięte w trakcie studiów drugiego stopnia.

Posiada wiedzę na temat właściwości otrzymywania i zastosowania promieni rentgenowskich w badaniach ciał stałych. Zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium rentgenowskim. Zna i wykorzystuje relacje między kryształem a jego obrazem dyfrakcyjnym. Przeprowadza identyfikację substancji i jej faz krystalicznych w oparciu o dyfraktogramy polikrystaliczne i dostępne bazy danych. Potrafi wskaźnikować dyfraktogram proszkowy dla układów krystalograficznych o wysokiej symetrii. Ma wiedzę o metodach gromadzenia danych strukturalnych, sposobach pozyskiwania tych danych i ich wykorzystywania do rozwiązywania zagadnień naukowych i technicznych. Ma wiedzę dotyczącą metod opisu budowy przestrzennej cząsteczek, układów supramolekularnych i kryształów za pomocą parametrów geometrycznych. Zna i stosuje podstawowe metody krystalizacji.