Statut

POLSKIE TOWARZYSTWO KRYSTALOGRAFICZNE

 

STATUT

Tekst jednolity

 

Rozdział I.  Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Krystalograficzne”, w skrócie PTKryst, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem oraz powołane zostało na czas nieoznaczony. Działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 85)  oraz postanowień niniejszego statutu.

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Crystallographic Association w skrócie PCrA.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Kraków, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 3

Towarzystwo nie będzie powoływało oddziałów terenowych.

§ 4

Towarzystwo ma prawo przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Zarząd ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Zarząd, adres siedziby Zarządu, numer telefonu i adres elektroniczny.

Rozdział II.  Cele i formy działalności

§ 6

Celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metod krystalografii oraz popularyzacja krystalografii.

§ 7

Realizacja celów statutowych Towarzystwa może nastąpić w szczególności poprzez:

1. Organizowanie seminariów, odczytów, kursów itp. w celu propagowania krystalografii i możliwości badawczych związanych z jej wykorzystaniem.

2. Organizowanie szkół dla młodych naukowców i studentów.

3. Zbieranie i dostarczanie informacji na temat międzynarodowych szkół i konferencji krystalograficznych.

4. Organizowanie finansowej pomocy umożliwiającej młodym naukowcom uczestniczenie w międzynarodowych kursach, szkołach i konferencjach krystalograficznych.

5. Utrzymywanie kontaktów naukowych z International Union of Crystallography (IUCr), European Crystallographic Association (ECA) i pokrewnymi towarzystwami w innych krajach.

6. Tworzenie komisji i sekcji do wykonywania zadań wynikających z działalności Towarzystwa.

7. Zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli Towarzystwa.

8. Popieranie i nagradzanie badań i osiągnięć w dziedzinie krystalografii.

9. Inne formy działalności społecznej.

Rozdział III.  Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Działalność Towarzystwa opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków. Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem.

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który zgłaszając pisemną deklarację wstąpienia do Towarzystwa, zobowiązuje się do popierania jego celów, aktywnego działania na rzecz ich realizacji oraz terminowego opłacania składek.

§ 11

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, a także organizacja lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, lecz zgodnie ze swym statutem i regulaminem mogąca przyczynić się do realizacji celów Towarzystwa. Wymaga to złożenia pisemnej deklaracji o wspieraniu działalności Towarzystwa względnie udzieleniu mu pomocy rzeczowej lub materialnej.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać wybitny naukowiec polski lub zagraniczny mający osiągnięcia w prowadzeniu i propagowaniu badań z zastosowaniem metod krystalograficznych lub pokrewnej dziedziny. Może to być także osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje – na wniosek Zarządu – Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.

§ 13

Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków Zarządu.

§ 14

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) aktywny udział w pracach Towarzystwa,
b) realizacja celów statutowych Towarzystwa
c) przestrzeganie postanowień statutowych i uchwał władz Towarzystwa,
d) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a) do biernego i czynnego wyboru władz Towarzystwa,
b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa.

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa biernego i czynnego wyboru władz Towarzystwa.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego, wspierającego oraz honorowego następuje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone Zarządowi na piśmie,

b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat, pomimo pisemnego upomnienia (nie dotyczy członkostwa wspierającego i honorowego),

c) wykluczenie z Towarzystwa uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa lub działania na jego szkodę,

d) utrata członkostwa wspierającego przez osobę prawną następuje także w razie utraty osobowości prawnej.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

Zatwierdzenie uchwały Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV.  Władze Towarzystwa

§ 17

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór następuje na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych, w drugim terminie przy dowolnej liczbie członków zwyczajnych.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata, a sprawozdawcze raz w roku.

3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 30 dni przed terminem posiedzenia.

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w formie uchwał, z zastrzeżeniem § 21. Wniosek taki może również złożyć Zarządowi na piśmie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

c) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia decyzji Zarządu o przyjęciu nowych członków oraz o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członka,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) określanie wysokości składek członkowskich,

g) zatwierdzanie projektu preliminarza budżetowego Towarzystwa oraz sprawozdań z jego wykonania,

h) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

i) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa,

j) zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawach majątkowych Towarzystwa,

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. Dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną, przy czym głosowanie takie jest ważne przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w jednym terminie, w określonym i ograniczonym czasie, zaś głosy przyjmowane są i obliczane zgodnie z regulaminem głosowania drogą elektroniczną.

§ 21

1. Członkowie Zarządu Towarzystwa wybierani są przez Walne Zgromadzenie w wyborach bezpośrednich. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 11 osób.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy członków.

3. Walne Zgromadzenie może wybrać Prezesa Zarządu. Wybór Prezesa Zarządu nie jest obligatoryjny. W razie wyboru Prezesa Zarządu – głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający w razie równego podziału głosów w Zarządzie.

4. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający organizację i tryb pracy Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

6. W przypadku wystąpienia wakatu w trakcie kadencji Zarządu, każdy z pozostałych członków Zarządu lub Komisja Rewizyjna powinni niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
d) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
e)  rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa,
f)  tworzenie komisji i sekcji tematycznych oraz powoływanie ich kierowników,
g) przygotowanie planów budżetowych i ich realizacja.

§ 23

Uprawnionymi do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 24

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczne są oświadczenia, co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej.

§ 25

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) prowadzenie kontroli działalności Towarzystwa przynajmniej raz w roku,
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) nadzorowanie prawidłowości i celowości działalności finansowej Towarzystwa,
d) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
e) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Towarzystwa i wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja uzupełnia skład spośród członków Towarzystwa na czas do końca kadencji. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

Rozdział V.  Majątek Towarzystwa

§ 26

1. Majątek Towarzystwa stanowią fundusze pochodzące ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych dokonane w walutach wymienialnych i złotych polskich oraz wpływy z działalności statutowej.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa określa Zarząd.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa. Zyski przeznaczone są na finansowanie działalności Towarzystwa zgodnej z przepisami prawa i określonej w §7 Statutu.

Rozdział VI.  Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 27

Zmiany w statucie podejmowane są większością 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w obecności co najmniej jednej trzeciej członków w drugim terminie.

§ 28

1. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa zapada większością 3/4 głosów na Walnym Zgromadzeniu przy obecności co najmniej połowy członków.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku.