Regulamin Nagrody Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego ustanawia nagrodę PTKryst za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krystalografii w celu wspierania aktywności naukowej naukowców specjalizujących się w tej dyscyplinie.

Nagroda przyznawana jest nie częściej niż raz do roku. Nagrodę stanowi dyplom oraz statuetka ze spersonalizowanym napisem.

TRYB I TERMINY ZGŁASZANIA KANDYDATUR

  1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają członkowie PTKryst, którzy przedstawiają swą propozycję wraz z uzasadnieniem do Zarządu. Wniosek powinien być przesłany do Zarządu do końca stycznia roku przyznania Nagrody, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretarzptk@ptkryst.org.pl.
  2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody PTKryst winny zawierać
    sformułowanie osiągnięcia w dziedzinie krystalografii, za które nagroda ma być przyznana.
  3. Komisja Konkursu jest powoływana przez Zarząd PTKryst. W Komisji mogą zasiadać również osoby nie będące członkami PTKryst. W Komisji nie zasiadają osoby nominowane do nagród w danym roku. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniach tajnych większością ponad 50% głosów.
  4. Zarząd przekazuje napływające propozycje do Komisji Konkursu, która rozpatruje je we właściwym czasie. Rekomendacje Komisji przedstawiane są Zarządowi w terminie do końca marca danego roku. Zarząd w głosowaniu tajnym podejmuje ostateczne decyzje w sprawie przyznania Nagrody.
  5. Nie zaakceptowane kandydatury nie są ujawniane i wycofywane są automatycznie, z tym, że istnieje możliwość ponownego ich zgłoszenia w trybie przedstawionym powyżej.
  6. Nagrody wręczane są na dorocznych Walnych Zebraniach Towarzystwa, a informacja o laureatach ukazuje się na stronie domowej PTKryst.

Regulamin został zatwierdzony dnia 26.06.2015 roku przez Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego z siedzibą w Krakowie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wrocław, 26 czerwca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.